Tolstoy Diyor ki :

Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir.


Türkmen Aile, oymakları, Boyları (Oğuzlar) Araştırma (3) -Sadun KÖPRÜLÜ

  • PDF
  • Yazdır
  • e-Posta

 

Türk Milletinin, geniş olarak dünyanı kapsayan, kutsal yüce tarihi ile tanınarak, büyük devletler, atabeyler, İmparatorluklar kurmuştur.

Ve dünya yüzünde çağlar boyunca hüküm sürmüştür,

 

Türk milleti ile birlikte yaşayan milletlere ülkeye, çevreye uygarlık getirerek, hiçbir dini, ırkı ayrımcılık yapmadan tüm insanlara eşit bakarak en üstün demokrasisi sağlayan, ülkeye dünyaya getiren tarih boyunca Türk milleti olmuştur.

 

İster eğitimde, her türlü gelişmeler alanında ister su, sağlık imarlı, yapı, kalkınma, ekonomi, kültür, sanat alanında, projeleri sunarak, bilgi vermiştir.

İnsaniyete büyük

Yardım hizmet ederek, her yerde demokrasiyi iyice kullanmışlardır, her türlü İnsanlara, öteki milletlere haklar tanıyarak, vererek Dünyanın her bir yerinde özellikle Türk dünyası ve Irak, İran, Suriye, Urdun,  Filistin, Mısır, Türkiye’

Bulunan insanlara her çeşit haklar, özellik, üstün değer, eşitlik,, hoşgörü, kardeşlik duygusu vermiştir.

 

Büyük bir millet büyük Ulus olan Türk milleti düşmanlara karşı ülkeyi kurtarmak için, tüm savaşları kazanarak, büyük Türk Coğraficesine ve öteki devletlere dağılarak, günümüze kadar Türkler birçok ülkelerde, topraklarda Türkmen olan Oymaklar, Aşiretler, Boylar Aileler olarak bulunarak yüce tarihleri ile yaşamaktadırlar.

 

Bu oymaklar, aşiretlerin yapıları birdir, bir millet bir ırktan bir soydandır.

 

Oğuzlar, Türkmenler, Türkler, Azarılar Özbekler, Kırgızlar, Şebekler, Kakailar dedeler, Ahıskalar, Gagavuzlar, Kızılderililer bir ırktır bir millet bir soydandır.

Ayrıca Türklere yakın ve aslında Türk olan ırklarla bir olarak, tüm aşiretler oymakları ortaya getirmişlerdir.

 

Türk dünyasında ve birçok devletlerde birçok milletler oymak aile, aşiretler boyların soyları Türk’tür. Ve Türk sayılmaktadır.

Ve aynı Türk kökten Türk soydan gelmektedirler.

 

İster Aleviler ister karakeçilisi, bayatılar, Şebekleri, Bektaşiler ister Ağaları, Salihaları, Haydarları, Kakai dedeleri, Babanları, Karakolları Türkmen oymağı olan Zengeneler bunlarla Talabanilar, Yakubiler kollarına ayrılan yüzlerce başkaları, Türk bilinen tümü Türkmen aşiretlerine, oymaklarına bağlıdırlar,

Ve onlarla aradaki olan soy birliğini bulunmaktadır.

 

Eskiden şehir dışında yaşayanlara, göçebe olanlara, aşiretlere, oymaklara Türkmen söylerindi, ayrıca düz olan, ovalık yerlerde kalanlara Yürük, dağda yerleşenlere Kürt diye adlanırdı.

 

900'lü yıllardan Müslüman olanlara Oğuzlara Türkmen söylenirdi. Türk-Men, Türk'ün iyisi temizi, yiğidi, kahramanı, güvenerek ben Türk’üm anlamına gelmektedir, çok güçlü demektir.

 

Osmanlı İmparatorluğunu ve Selçuklu Devletini Türkmenler kurmuşlardır, bir Türkmen aşiretinden büyük devlet ortaya çıkmıştır.

Günümüzde yaşayan bir bölüm aşiretler, oymaklar Konar-Göçer diye söylenerek, Dicle boyundan gelmektedir ve Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Yozgat, Emir beyliği, Bala, Kahramanmaraş gibi şehirlere yerleşmişlerdir.

 

 

Ayrıca Türkmenler Irak, İran, Suriye, Filistin, Urdun, Colan, Cenin, Lübnan,  birçok yerlerde yaşadıkları göz önündedir ve Türkiye'deki Zazalar, Aleviler, Bektaşiler Irak, İran’da olduğu gibi aynı Türkmen boyundandır Türk sayılırlar.

 

Çelebiler, Çelebi, Çelebili, Celebiler oymağı Türkmen Yürük olarak, Irak’ın Samara, Kerkük, Erbil, , Bağdat, Basra, Türkiye, Suriye ve birçok yerlerinde bu Türkmen oymağı yaşamaktadır.

 

Çukurlu Oymağı Türkiye’nin birçok şehirlerinde, Şirin han, Kara yatak Kerkük’te görünmektedir 

 

Dedeler, Kakai, Alevî oymağından olan Türkmen sayılırlar.

Karakeçililer Türkmen oymağı olarak,  Bayat oymağına bağlı 24 boydandır, bu adla Türkiye’de bir ilçe vardır, Şanlıurfa, Kerkük ve birçok yerlerde büyük aşirettir.

 

Doğar, Dögerli Döğerlü oymağı 24 Oğuz boyundan biridir Türkiye ve Irak Tazehurmatu, Tuzhurmatu etrafında yaşayan Türkmenlerdir

 

Herki, Henki oymağı Türkiye ve Irak Dahok, Zaho etrafında yaşayan Türkmen oymağıdır 

 

Bugün Irak, İran, Suriye’de olduğu gibi Türkiye’nin Anadolu'da Erzurum, Gaziantep, Kastamonu, Muş, Uşak, Diyarbakır,Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Tunceli birçok yerlerde Türkmen oymakları, Aşiret, boyları köy, ilçe adlarıyla bilinerek yoğun olarak bulunmaktadır.

 

Kara-Ulus oymağı Akkoyunlular devletini kurarak, Türkiye Irak’ın Kerkük Mandalı, Hanekın, Karatepe ve birçok yerlerde yerleşmişlerdir.

 

Beçen, Beçenli, Peçenek kolundan olan boy ve oymaklar Kuzey Irak'ta da Kara-Ulus adlı oymaktır, Bu da Peçenek Türklerin baştan beri dağda geçen göçebeler olduğunu gösterir.

 

Karakeçili Aşireti Türkmen Yörükanıdır günümüzde Çorum, Kırıkkale, Kırşehir ile Manisa, Diyarbakır Şanlıurfa, Irak’ta görünmektedir, bulunanları Yörük olarak tanınmaktadırlar.

 

Kiliçli, Kılıçlı, Kılınçlı oymağı Kerkük’te tanınan bir Türkmen oymağıdır, aynisi Türkiye’de bulunmaktadır.

 

Büyük Türk milleti dünyanın kuruluşundan bu yana İnsanlığın başlangıcından beri birçok soy, boy, aile, oymaklar Türk ulusundan, Türk ırkından sayılmaktadır, günümüzde birçoğu kendilerini başka milletlerden saysalar bile Türkmen olduklarını bilmektedirler.

 

Tarih boyunca Türk milleti 300’yakın devletler Türk adıyla kurulmuştur. Günümüzde 15 devletten fazla ve 100 kadar etnik grup kendilerini Türk saymaktadır, buda bizim için büyük özellik üstünlük güvenliktir: 

 

Bizler Türk olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Çünkü dünya yüzünde Allah’ın sevdiği bir millet olarak, şanımız, tarihimiz, soyumuz belli. Devletler kuran savaşlar kazanan kahramanlıkla tanınan bir büyük milletiz.

 

Türk demek, büyük demek Türk demek genel olarak var olan uyumluk kuran, Bir Irkı, ulusu, binlerce oymakları, aşiretleri, boyları, aileleri kapsamaktadır. Türk demek utku elde ederek Allah’a inanan demektir.

 

Türkler soylardan, boylardan, uluslar, aşiretler, oymaklar, obalardan birleşen büyüklük gösteren tarihi, şanıyla, kahramanlığı, yiğitliği ile onuru, töresiyle tanınmaktadır.

 

Türk soyundan olan Amerika Kızılderili Türk ırkıdır.

Çeçenlerin, Tuvaların Türk’ten kopuk aşiret oymaklardır, Kürt adına gelince Türk demektir.

Kürt kelimesi ise, bir millet devlet, aşiret, oymak değil; dağlı göçebeye söylenmek anlamına gelmektedir.

Kürt denilen topluluk Türk olarak, Anadolu da ki Yürük, Avşar, Afgan, Tatar, Boşnak, Pomak, Tahtacı, Çerkez, Laz ile gruplarını içine almaktadır,

Bağlamaktadır.

 

Türk’lerden başka hiç bir ırk, hiç bir soy, hiç bir millet ulus, boy oymak olamaz. Kürtler Ural, Altay grubundan sayılırlar Türk’tüler, Turanın ırkıdırlar.

Türk ırkının Oğuz soyunun çeşitli boylarından gelen Türk oymaklarımdandır, bugün bir bölüm politika nedeniyle başka milletlerle gruplarla karışılıştır.

 

Türkler ile Kürtler birbirine denk sayılır, Kürtler diye bir topluluk yoktur, dağınık gruplar vardır ve bunların çoğu Türkmen boylarıdır, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Merdin, Van, Tunceli, ve birçok şehirlerde olduğu gibi yüzde yüz Türkmen aşireti, boyları oymaklarındandır..

 

Dünyada 6.900 dil ve 10.000 etnik grup olmasına rağmen, dünyada sadece 200 kadar devlet olmasının nedeni de budur, bunlardan 150'den fazlası yeni yapımlı devlettir!

 

Dünyada 6900 kadar ayrı dil varken, devlet sayısı 200 civarındadır. Bugün ABD'de 42 ayrı toplum, eyalet kavramıyla hiçbir ilişkisi olmayanlar bir arada yaşamaktadır.

Var olan 51 Eyalet, bu topluluklara tahsis edilmiş bölgeler değildir.

 

Türkler büyük bir millet olarak, çok eski tarihlerden dünyada var olarak, Anadolu'ya yerleşen çok eski bir millet sayılırlar.

Tarihleri çok öncelere dayanır, M.Ö. 1700-1800'lerde göç hareketleri ile hız kazanmıştır, her yerde geniş çapta yer almışlardır.

Türkler Hz. İbrahim döneminde. İlkin Kimmerler, Sümerler, sonra Sakalarla ortaya çıkarlar. Daha sonra Türkler Avar, Bulgar, Uz, Koman, Peçenek, Hun, Agaçeri soyları,  boyları her bir alanda görünmeye başlarlar.

 

Ve sonradan 1000'li yıllardan beri ise, Müslümanlığı kabul ederler, Türkmen adıyla tanınarak, bir daha Oğuzlar diye Anadolu'ya geçmeye başlarlar.

 

Türkler, Türkmenler, Özbek, Tatar, Kırgız, Kazak, Azeri, Çeçen, Mesket, Uygur, Tacik, Azeri, Kızılderililer, Gagavuzlar diye birbirinden uzaklaştırmışsa da her zaman kendilerinin doğru Türk olduklarını söylerler.

 

Türkler dünyanın her bir yanında aynı sinsi oyun ile asimilasyon, katliamlar, soykırımlara maruz kalmışlardır. Türkiye’den bile uzaklaşarak her türlü baskılarla, işkenceler ile onları yok etmeye karşı her türlü dünya devletlerinin dikta rejimlerin acı, işkenceli, baskılı politikaları

Onlara uygulanmıştır.

 

Birçok devletlerde Dış Türklere karşı sinsi planlarıyla, bugünün kuşakları birbirine yabancı gibi görünmektedir, Anadolu Türkleri birbirinden, Türk olan dillerinden, Türk milletlerinden ve geçmişlerinden koparak, köksüz, ruhsuz, duygusuz, milli mücadele sevgisini kayıp ederek, doğru bir Türk olduğundan bile hiçbir ilişkisi kalmamıştır, kendi yerinde, toprağında, ülkesinde bile yabancı olmuştur, ve Türkçülük prensibine dar kafalılar karşı durarak, Türklük davasına sevgisine her türlü engeller yaratmaktadırlar.

 

Tarih boyunca Kürtler, Türkler bir millet olduklarını bile hain görüşler içli düşmanlar unutmaktadırlar.

Öte yandan Türkmen, Azeri, Kırgız, Özbek, Tacik,  Azeri başka terimler Türk kelimesi yerine kullanmaktadır.

 

Öz be öz Türk olanlardan Şavar, Zazalar. Türkanlar, Afşarlar, Lekler, Karakeçililer, Ayrıca Acar aşireti ve Baraklar Türkmen ırkına bağlı olmaktadırlar.

 

Osmanlı ile aynı Kayı boyundan olan büyük Karakeçili oymağı Şanlıurfa, habuki Sögüt, Balıkesir, Kırıkkale, Irak, İran, Suriye’de bulunan kolları Türkmen oymağıdır.

 

Bugün kendilerini Kürt sayan oymaklar özellikle Türkiye, Irak’ta birçoğu, Oğuz boylarındandır, Çünkü görenek, gelenekleri adları bile Türkçedir.

      

Değişik dönemlerde Irak Türkleri, Irak başına gelen ve acımayan kıyıcı rejimler tarafından uzaklaşma, sık, sık yerlerinden sürgün edilmişlerdir. Türk olduklarından dolayı sürekli asimile olarak yok olmaya uğramışlardır.

 

Ve birçok oymak, aşiretler, aileler Saddam döneminde zorlukla Arap yazılarak, Saddam 2003 9 Nisan  tarihinde düştükten sonra bir bölüm siyasi baskı nedenlerden dolayı kendilerini Kürt olarak yazmaktadırlar, umut ederiz büyüklerimizden aşiret, oymak başkanlarımızdan kendilerine milletlerine Türklükçüklerine dönerek kendilerini Türkmen yazarak, Türkmen milletinin büyük yoğun bir millet olduğu ortaya çıkacaktır.

 

Bizler Türkler olarak her yerde varız büyük bir milletiz tarihimiz, şanımızı, kahramanlığımızı dedelerimizin, atalarımızın yiğitliğini bilmeliyiz.

 

Bizler Bayatlılar olarak Oğuzlardan gelen büyük Türk oymaklarındanız, ırkımız, boylarımız, soylarımız Türk’tür, Korkut Ata gibi Füzülü Sultan gibi Hz. Peygamberin soyuna Ehli Beytine canı gönülden bağlı olarak, pek ulu soyu Türk büyük değerleri şanları kahramanlıkları ile tarihe sahip olan Türk oymağı sayılmaktadır.

 

Bu Bayat oymağı, Irak, İran, Türkiye, bütün Türk dünyasında değerleri yerleri bulunmaktadır.

Ve en yoğun sayı nüfus tarafından büyük oymaklardan sayılmaktadır. Çoğunluk Oğuz, Türkmen soyuna bağlıdır.

                    

Afşarlar (Avşarlar) Oğuz boylarının çok önemli bir koludur, Afşar Türkleri İran, Türkiye ve birçok yerlerde bulunmaktadır. Türkistan’dan Vali Bektaşi ile Afşar Baba sultan ile birlikte Anadolu'ya gelmişlerdir ve öz be öz Türkmen oymağıdırlar.

 

           

Türkmenler Tarih boyunca günümüze kadar çok sayıda uygarlık, büyük devletler, İmparatorluklar, Atabeyler kurarak yiğitlikle, kahramanlıkla tanınan 

Millet, bayrak, toprak vatanseverlikle üç kıtaya dünyaya hüküm sürerek, kanlarını, canlarını vatanları, toprakları uğrunda vererek, yurtlarını hiçbir zaman düşmanlara vermeyerek, her karış topraklarına binlerce canlar vererek, şehitlerinin kanıyla tüm haklarını elde etmeye çalışarak, ölümden korkman yüce tarihlerine sahip çıkarak, üstün başarıları kazanarak, büyük uygarlıklar kurmuştur.

 

Türkmen milleti büyüklerine töresine saygılı, olarak onuruna gelenek, göreneklerine can gönülden bağlı kalmışlardır,

 

Türkmenler, Oğuzeli olarak toplu biçimde ayrılarak, Hazar Denizi kıyısındaki yarım adaya giderek, oraları kendilerine yurt seçmemişlerdir, geniş çapta uygarlık kurmuşlardır.

 

Ayrıca Oğuzlar kendilerine Mangışlak adını vermişlerdir.

Öte yandan Oğuzlar Selçukluların yönetiminde olan yakın, Doğu ülkelerine gelerek, XI. yüzyıllarında Kara-Deniz'in kuzeyinden Balkanları almışlardır, Bu bölgede, yoğun olan Oğuzlar kalabalık bir nüfusa sahip olarak Seyhun’un şehirlerini ele geçirerek, orada varlıklarını göstererek, hızlı biçimde yerleşmiştir.

 

Göçebe Oğuzlarda Türkmen Yörük diye tanınarak, günümüzde İran, İrak ve Türkiye’nin birçok şehir ilçe, köylerinde Yürük Türkmen adıyla gelenek, göreneklerini korumaktadırlar.

 

Oğuzlar öte yandan Boz Ok  Üç Ok adları ile ikiye ayrılmışlardır,

Türkmen Oğuz topluluğu Moğol döneminde XIII. yüzyılında Anadolu şehirlerine bölgelerine yerleşerek, birçok Oğuzlarda Suriye'ye göç ederek, yoğun nüfusu günümüze kadar görünmektedir.

 

XII. yüzyılın ise İran eyaletinde siyasî yönetimi ellerine geçirerek çok sayıda devletler kurarak, büyük güç savaşlarda kazanmışlardır.

 

XIV. yüzyıllarında Türkmenler Kuzey Suriye'de yine Oğuzlar adıyla iki kola ayrılmışlardır. Günümüzde bu Oğuz Türkmenleri Boz Ok koluna bağlı olarak Yozgat, Çorum, Tokat, Malatya, Konya, Adıyaman, Erzurum, Kırşehir, Kırıkkale, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş bölgelerinde yaşamaktadırlar.

 

Dünyanın her yerinde yaşayan Oğuzlar, Türkmenler, Türkler günümüzde bu Soylardan bu boylardan ortaya gelmektedir Kayı, Yazır, Avşar, Beğ- Dili ve Eymür. Yalnız Eymür boyu Üç- Ok boyundan gelmektedir.

 

Oğuzların oymakları, soyları boylarına gelince (Kınık), Bayat, Salgurlular (Salur), Berçem oğulları (Yıva), Ak Koyunlular (Bayındır), Ramazan-oğulları (Yüregir) ve Kadı Burhaneddin (Salur) Artık Oğulları’nın (Döğer), Şumla-Oğulları Nadir Şah ise Avşar Türkmenlerinden olarak, 40 milyonun üstünde bugün İran gibi Türk yoğunluğu olan bir ülke büyüyerek ve Türkmen diye tarihe geçmiştir.

Umarız İran kardeşlerimiz birçok haklarına kavuşarak tüm Türk milletine büyük güç olacaklardır.

 

İyice tarihimize baktığımızda Irak, Suriye, İran, Azerbaycan,  Afganistan, Urdun, Filistin, Lübnan, Cezayir, Libya ve dünyan Türklerinin, Türk topluluklarının birçoğu Oğuz boyundan, soyundan gelmektedir.

 

Oğuz Han büyük Türk atamız olarak, gücünü, varlığını dünyanın birçok yerinde sürdürmekle, Türk birliğini sağlamıştır.

ve Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han adlarında 6 tane oğlu iktidar olarak. Oğuz Han’ın her oğlunun da dört tane oğlu olarak.

 Bu altı oğullarından 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyunu dünya yüzüne getirmiştir.

Bütün günümüzde her bir yere üstünlükle, kahramanlıkla yayılmışlardır. Oğuzun bu 24 boyundan büyük Türkmen Milleti, Türkmen Ulususu utkularla, şanlarla tarihe geçmişlerdir..

 

 Oğuz Atamızdan Bayat boyu, oymağı Irak’ın Başken Bağdat, Irak’ın kuzeyinde, güneyinde, doğu batısında, Türkiye’nin birçok ilçe şehir, köylerinde bulunmaktadır. Azerbaycan Devleti, İran birçok Türk Cumhuriyetlerinde Bayatlılar büyük bir nüfusa sahiptiler.

Bayatlılar Azerbaycan Cumhuriyetinde Dulkadir oğulları, İran’da Kaçarlar, Horasan’da Kara Bayatlar, Maku ve Doğubayazıt hanları bellidir, Ayrıca Kerkük Irak Türklerinin  çoğunluğu Bayat boydan olarak Türkmenelinin birçok bölgelerinde, şehir, ilçelerinde , köylerinde Bayatlılar bulunmaktandı, özelliklede Irak’ın genelinde Bayat Aşiret oymağı yoğun olarak görünmektedir..

 

Bayatlılardan olanlar Şair Fuzuli gibi, Konya’daki Karaman oğulları, İran’daki Nadir Şah Türkmen Avşarlı oymağı, İran Türklerinde Ürmiye ve Horasan bölgelerinde Afşarlar bu boydandır.

 

Özellikle Oğuzlar, Türkmenler, Türkler Azarılar, Özbekler, Kırgızlar, Avşarlar, Bayatlar, Kazaklar, Bulgarlar bugün; Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Irak Türkmenelinde Türkmenistan’da yaşamaktadırlar ve hepsi birden genellikle atamız olan büyük bir Türk boyu, Oğuzlar, Türkmenlerden gelmişlerdir türemişlerdir.

 

Günümüzde Irak, İran, Suriye, Urdun, Lübnan, Filistin, Colan, Cenin, Libya, Cezayir, Azerbaycan, Balkanlar Türkiye ve birçok ülkelerde yirmi dört Oğuz boyundan, soyundan oymak, Aşiret, Aile, yer, bölge adları görünmektedir.

Bizlerde Irak Türkleri olarak büyük Türk milletinden olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz, çok umutluyuz yüce Türk tarihimize, Atalarımıza, büyüklerimize bağlıyız, yüz binlerce Türkmen aşiret, oymaklarımız Türkiye, İran, Suriye, Filistin, Lübnan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde, topraklarında bulunarak her türlü Araplaştırma ve Kürtleştirme politikasina karşı canlarıyla, kanlarıyla Türk kimliklerini, benliklerini, gelenek,  göreneklerini savunmaktadırlar,  korumaktadır.

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

ÇİZMEDEN ÇIKAN ÇOCUK
Tatar Türklerinin Edigey Destanı, 110 sayfa
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL  

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün3602
mod_vvisit_counterDün5979
mod_vvisit_counterBu Hafta37418
mod_vvisit_counterGeçen Hafta27536
mod_vvisit_counterBu Ay33973
mod_vvisit_counterGeçen Ay129071
mod_vvisit_counterToplam20888521

Şimdi: 47 misafir var.
IP: 3.238.107.166